Uavhengige undersøkende journalister

Vedtekter

§1. Formål
1. Norpublica SA er et non-profittforetak med formål å lage kvalitetsjournalistikk, gjennom samarbeidmed Norpublica SAs medlemmer, for internasjonale, riks- og lokalmedier.
2. Norpublicas journalistikk er basert på «Etikkgrunnlaget for Norpublica»

§2. Sammenslutningsform og foretaksnavn
Sammenslutningen er et samvirkeforetak, og dets foretaksnavn er Norpublica SA.

§3. Forretningssted og lovverk
Forretningskontoret er i Notodden kommune. Norpublica SA følger samvirkelagsloven og Norske lover og regler forutsettes å gjelde.

§4. Virksomhet
Norpublica SAs avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, blir enten stående i virksomheten eller fordelt blant medlemmene på grunnlag av deres andel av omsetningen i foretaket.

§5. Medlemskap
1. Medlem- og støttemedlemskap i Norpublica er offentlig informasjon.

2. Bare de som gjennom sin underskrift aksepterer «Etikkgrunnlag for Norpublica», kan væremedlemmer. De som skal arbeide med journalistikk i Norpublica kan i tillegg ikke arbeide med lobbyisme eller medierådgivning.

3. Som medlem forplikter en seg til å ha en generøs, åpen, ærlig og lojal innstilling til sine medmedlemmer.

4. Saker laget i Norpublica skal, så langt som råd er, merkes med at det er et norpublicaprodukt.

5. Nye medlemmer må søke styret om medlemskap, og det er styret som godtar nye medlemmer. Styret kan avvise søkere, hvis man mener at søker ikke oppfyller de kravene som Norpublica krever.

6. Avvist søker kan klage avgjørelsen til årsmøtet i Norpublica SA.

7. Ved saklig utmelding får en dekt de faktiske utgiftene en har hatt, etter vedtektene nevnt i punkt §7,samt de innestående timer en har lagt ned i Norpublica SA. Dette blir imidlertidig ikke utbetalt førinntektene fra prosjektet er kommet inn på Norpublica SAs bankkonto.

8. Andelen kan ikke overføres til andre.

9. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser.

10. En kan være støttemedlem i Norpublica. Dette medlemskapet er å anse som rein støtte for at Norpublica skal kunne drive kvalitetsjournalistikk. Støttemedlemskapet gir ikke noen rettigheter ved årsmøter og lignende.

§6. Verdigrunnlag, lojalitet og taushetsplikt
1. Norpublica SAs verdigrunnlag er nedfelt i dokumentet «Etikkgrunnlaget for Norpublica».

2. En forutsetning for å være medlem av Norpublica SA er å akseptere prinsippet i etikkgrunnlaget.

3. Som medlem har du taushetsplikt overfor det interne redaksjonelle arbeidet og de økonomiske forholdene i laget. Denne taushetsplikten gjelder også etter at en har meldt seg ut.

4. Medlemmene står fritt til å produsere egne saker på eget initiativ, men det forventes at man er lojal mot fellesskapets idealer og formål i de prosjekter hvor Norpublica er involvert. Det regnes som illojalitet dersom man produserer saker for egen vinning og som er basert på ressurser og kunnskap som man har tilegnet seg gjennom medlemskap og prosjekter i Norpublica. Det regnes som illojalt om man unnlater å orientere Norpublica om arbeid med eksterne prosjekter og organisasjoner der prosjektene faller naturlig inn under Norpublicas formål, og hvor prosjektene er basert på kunnskap og ressurser som man har tilegnet seg gjennom medlemskap i Norpublica. Det er forventes at alle medlemmer i Norpublica er åpne om arbeider som utføres utenfor felleskapet slik at konflikt kan forhindres.

5.Ved illojalitet kan en miste retten til å være medlem av Norpublica SA og en mister alt økonomiske tilgodehavende, jf. § 12 Utestenging.

§7. Økonomi
1. Grunnprinsippet i Norpublica er at timelønna skal fordeles likt, når det gjelder oppgjør for hvert enkelt prosjekt.

2. Inntektene fra de enkelte prosjekter (et prosjekt er her å forstå som en sak/oppgave som gjøres av én eller flere medlemmer i Norpublicas navn) deles mellom de som har vært med prosjektet i forhold til medgått tid og etter at faktiske utgifter er dekt (faktiske utgifter er utgifter knytta til prosjektet så som reise-/diett- og overnattingsutgifter mv.). Timelister, faktiske utgifter knytta til prosjektet mv. skal godkjennes av de som til enhver tid som arbeider med prosjektet.

3. Ved et eventuelt videresalg, avlønnes de som har vært med på prosjektet basert på de samme timer som en har lagt ned, minus den tid som er brukt til videresalget.

4. Av alle inntekter trekkes det en prosentandel til drift av Norpublica SA, som er regulert i Norpublica SAs vedtekter § 10.

5. Dersom det er uenighet om et av disse punktene, avgjøres dette av styret. Styrets beslutning kan ankes til årsmøtet.

§8. Anvendelse av årsoverskudd
Beslutning om anvendelse av årsoverskuddet treffes av årsmøtet etter forslag fra styret. Det kan ikke besluttes anvendt et høyere beløp enn det styret foreslår eller godtar, men årsmøtet kan selv bestemme anvendelsen innenfor følgende rammer:
1. Godskriving av foretakets egenkapital
2. Etterbetaling (jf. samvirkeloven § 27)
3. Avsetning til eventuelle etterbetalingsfond (jf. samvirkeloven § 28)
4. Avsetning til eventuelle medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 29)
5. Forrentning av andelsinnskudd og medlemskapitalkonti (jf. samvirkeloven § 30)

§9. Styre og daglig ledelse
1. Foretaket skal ha et styre fra to til fem medlemmer som leder foretaket. Videre kan det velges én til to varamedlemmer.

2. Foretaket har ikke daglig leder.

3. Styrets medlemmer tilkjennes prokura.

4. Varamedlemmene skal få innkalling til styremøtene og har møterett med tale og forslagsrett.

5. Styret kan tilsette en ansvarlig redaktør, daglig leder og annet personale viss det er nødvendig for driften av Norpublica SA.

§10. Ordinært årsmøte
Årsmøtet skal være avholdt seinest én måned før fristen for innsending av årsoppgjøret til Brønnøysundregistrene. Innkalling skal skje via e-post minst 14 dager før.
En andel er en stemme. Ingen kan ha mer enn en stemme. Ingen kan eie mer enn en andel.
Der hvor annet ikke framgår av Norpublicas vedtekter gjelder loven om samvirkelag.
På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årsoverskudd.
2. Budsjett.
3. Fastsetting av andelsinnskuddet og medlemskontingenten.
4. Valg av styret, varamedlemmer, styreleder og revisor.Styreleder velges for ett år av gangen. De resterende velges for to år, men slik at hele styret ikke er på valg. Varamedlemmene velges også for to år av gangen, men slik at bare en er på valg hvert år.
5. Andre saker som etter loven om samvirkelag eller vedtektene hører til under årsmøtet.

§11. Ekstraordinært årsmøte
Det skal kalles inn til ekstraordinært årsmøte når minst 2/3 av medlemmene krever det. Innkalling følger reglene for ordinært årsmøte.

§12. Utestenging
1. Arbeid, utgifter og eventuelt verdier som er lagt inn i gruppa før en eventuell utestenging, erstattes ikke.

2. Ellers gjelder § 23 i Samvirkeloven.

§13. Opphør
1. Dersom 1/10-flertall ønsker å legge ned Norpublica SA skal det innkalles til ekstra ordinært årsmøte, som med enstemmig vedtak kan vedta å avvikle selskapet.

2. Dersom Norpublica SA legges ned, utbetales først de faktiske kostnadene som hver enkelt har hatt. Resterende overskudd blir fordelt ut i fra arbeidstimer som er langt ned i selskapet de siste tre åra.

3.Ved avvikling overdras domenenavnene norpublica.no, norpublica.org og norpublica.com til Jógvan H.Gardar og Audun Hasvik.

§ 14. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning av foretaket
1. Foretakets medlemmer har ikke rett til å få utbetalt sine andelsinnskudd og innestående på medlemskapitalkonti dersom det ikke er midler i foretaket etter at det har dekket sine forpliktelser. Medlemmene har ikke krav på å få utbetalt renter på andelsinnskudd eller medlemskapitalkonti.

2. Gjenværende midler utover dette skal tilfalle dem som er medlemmer på oppløsningstidspunktet. Fordelingen av midlene skal skje på grunnlag av deres omsetning med foretaket de siste tre åra.

§ 15. Tvister
1. Tvister som ikke lar seg løse i minnelighet skal bringes inn for Tingretten i Oslo.

2. Partene skal undersøke alle muligheter om det går an å løse tvisten i minnelighet før sak reises, og gjøre nærmere forsøk på dette, eventuelt gjennom mekling for forliksrådet, ved utenrettslig mekling eller ved at tvisten bringes inn for en utenrettslig tvisteløsningsnemnd.