Uavhengige undersøkende journalister

Generelle vilkår for innsending av journalistisk materiale

Norpublicas generelle vilkår for innsending av redaksjonelt innhold

 

Følgende gjelder for Norpublicas generelle rettigheter til stoff (tekst, bilder, illustrasjoner, grafikk og annet) som leveres til Norpublica for videre journalistisk bearbeiding og publisering.

 

Område

Disse vilkår gjelder alle typer redaksjonelt stoff – tekst, bilder, illustrasjoner og grafikk – som leveres Norpublica til bruk i journalistiske saker, og for publisering.
Det skal inngås en avtale, fortrinnsvis skriftlig, før publisering skjer.
Disse vilkår gjelder uavhengig av om det betales honorar/lønn eller ikke.

 

Norpublicas rettigheter

Norpublica overtar retten til å utgi stoffet, og har rett til å bruke det i alle Norpublicas publikasjoner. Disse rettigheter omfatter også publisering i andre publikasjoner som Norpublica har samarbeids-/utvekslingsavtale med.

Norpublica har også rett til å arkivere stoffet i Norpublicas elektroniske arkiv og publisere det på nytt i elektronisk og trykt form. 

 

Endringer i materiale

Norpublica kan fritt redigere og foreta mindre endringer i det mottatte materialet. Endringer av redaksjonell karakter skal alltid gjøres i samråd med opphavspersonen. De ideelle rettigheter etter Lov om opphavsrett (åndsverkloven) § 3 skal ivaretas.

 

Ansvar

Norpublica forutsetter at innsender har alle nødvendige rettigheter til materialet. Dersom det er nødvendig å klarere rettigheter til materialet, må innsender gjøre Norpublica uttrykkelig oppmerksom på dette. Er ikke det gjort, vil innsender være økonomisk ansvarlig for et hvert økonomisk tap Norpublica lider som følge av manglende rettigheter.

 

Honorering

En eventuell honorering må avtales spesielt i hvert enkelt tilfelle. Debattinnlegg honoreres normalt ikke.

Dersom det betales honorar, er dette å anse som fullt og endelig oppgjør for alle Norpublicas rettigheter etter disse vilkår.

Norpublica SA 
April 2020