Uavhengige undersøkende journalister

Etikkgrunnlaget

Norpublica skal være en åpen, inkluderende og mangfoldig organisasjon som har som mål å produsere kvalitetsjournalistikk for redaktørstyrte, journalistiske medier.

Vår journalistikk skal være sporbar og skal kunne etterprøves.

Norpublica skal arbeide for fri og uavhengig journalistikk.

Videre skal Norpublica arbeide etter prinsippet «åpen kildekode».

Våre medlemmer skal ha tillit til seg selv, kolleger og publikum. Vårt fundament er tillit – uten den – ikke noe Norpublica. Vi skal følge standardene som er beskrevet her i tillegg til de plakater som til enhver tid gjelder for norsk presse.

Uavhengighet

 1. Journalistene i Norpublica har en iboende nysgjerrighet, og den bruker vi til å drive undersøkende og kritisk journalistikk.
 2. Norpublica er uavhengig av kommersielle, partipolitiske og organisatoriske interesser.
 3. Våre kilder vil ikke få betalt for tips eller gitt andre ytelser for tips.
 4. Norpublica produserer uavhengig journalistikk. Vi dikter ikke. Vi plagierer ikke.
 5. Vi skal ikke omformulere sitater, men vi kan gjøre setninger tydeligere, slik at de er enklere å forstå. Dette skal gjøres i samråd med kildene.
 6. Vi beskytter de kilder som har krav på det. Hvis en kilde risikerer overlast ved å delta i en av våre historier, kan vedkommende anonymiseres. Vi vil kun bruke anonyme kilder når vi har visshet for at vi kjenner dem og deres underliggende dagsorden. Vi samarbeider tett med ledelsen i de redaksjonene som våre saker publiseres gjennom. Det betyr at vi vil opplyse ansvarlig redaktør om hvilke kilder vi bruker i de enkelte sakene.
 7. I alt Norpublica gjør – både egenproduserte historier, eller i historier der vi samarbeider med andre, skal de samme grundige journalistiske metodene være fundamentet. Du skal som mottaker være trygg på at Norpublica leverer journalistisk kvalitet.

Skikkelige – reale – saklige

 1. Våre kilder skal behandles skikkelig og fordomsfritt. Vi skal gi alle kilder som vi omtaler, en mulighet til å kunne rette faktuelle feil og misforståelser.
 2. Kildene Norpublica bruker skal aldri være i tvil om hva vårt mål er i den enkelte saken. Våre journalister har plikt til å informere best mulig om mål og premisser for de sakene vi jobber med. Det kan bety at en sak ikke blir til noe.
 3. I forbindelse med større og krevende prosjekter, der det er viktig å ha et tett samarbeid med kilder, skal rammene for kildenes medvirkning skrives ned, og sendes kilden. Slike avtaler skal kun inngås når ledelsen for Norpublica er informert om saken, og har godkjent en slik rammeavtale.
 4. Vi lover ikke som utgangspunkt at saker sendes til kildene for gjennomlesing. Vi vil likevel sikre oss at sitater og uttalelser er korrekt gjengitt. Det betyr at selv om vi ikke sender hele saken til gjennomlesing, så vil kildene kunne få sine sitater til gjennomlesing.
 5. Vi vil bruke opptak av intervjuer, særlig når det er snakk om lengre samtaler. Dette skal kildene opplyses om. Som utgangspunkt bruker vi ikke skjulte opptak, men hvis sakens karakter og samfunnsmessige betydning tilsier det, vil det kunne være aktuelt, hvis slik dokumentasjon ikke kan fremskaffes på annen måte.

Gjennomsiktighet

 1. Vi skal være åpne om vår egen rolle i en sak. Hvis folk i nær familie eller vennekrets er kilder, skal dette fremkomme. Skriver vi om spesielle tjenester som banker eller andre tilbyr, og vi selv benytter de samme tjenestene, skal det stå i tilknytning til artikkelen.
 2. På Norpublicas nettsider skal journalistene opplyse om sine interesser og tillitsverv. Her skal fremkomme hvor vi har tillitsverv, medlemskap, aksjer eller andre interesser i. Frilanserne som er tilknyttet Norpublica skal også opplyse hvem som er deres oppdragsgivere.
 3. Vi opplyser tydelig hvor vi har våre opplysninger fra, og hvilke kilder vi bruker. Rykter og krenkende opplysninger skal ikke viderebringes.
 4. Vi er ydmyke, og skal lytte til den kritikken vi får. Er vi uenige, skal vi legge frem den dokumentasjonen vi har. Har vi tatt feil, skal dette rettes raskest mulig og opplysningene oppdateres på de plattformene vi jobber på.
 5. Det å være aktive på sosiale medier er en del av Norpublica. Våre medlemmer skal derfor være tydelige i å opplyse hvem de er, og vi bør jevnlig oppdatere våre sider på sosiale medier som Facebook og Twitter. Også i våre oppdateringer på sosiale medier skal vi følge grunnprinsippene i Norpublica; vi skal være nysgjerrige, imøtekommende og rettferdige.
 6. Norpublica samarbeider med andre om synliggjøring av de prosjektene vi jobber med. Det betyr at våre medlemmer kan delta i debattmøter som ordstyrere eller foredragsholdere. Våre medlemmer skal ikke delta i arrangementer som kan påvirke vår integritet og uavhengighet. Det er også opp til det enkelte medlem å vurdere om det vil delta på bestemte møter. Norpublica vil på våre nettsider tydelig vise hvilke institusjoner og organisasjoner vi samarbeider med.