..og det fins mange som ikke oppfyller kriteriene.

Så langt tilbake som det fins kildemateriale har det bodd samer i de nordlige områdene av Norden og Kolahalvøya. Området urfolket selv betegner som Sápmi. Det er estimert at samenes antall i dag er mellom 60 – og 70 000.

Det er antatt at over halvparten av den totale samiske befolkningen bor i Norge, men siden vi ikke teller etnisk tilhørighet vet vi ikke eksakt hvor mange som regner seg som samisk her til lands.

Etter hundre år med fornorskingspolitikk som fratok det samiske folket både språk, kultur, tilhørighet og selvbilde, er det vanskelig å ha noen bombastisk definisjon på hva som skal til for å kunne kalle seg samisk.

De eneste som opererer med en definisjon er Sametinget. For å kunne stemme ved sametingsvalget må du registrere deg i Sametingets valgmanntall. Da må du først og fremst være over 18 år. Du må oppfatte deg som same og enten ha samisk som hjemmespråk eller så må minst en av foreldrene, besteforeldrene eller oldeforeldrene ha samisk som hjemmespråk. Du kan også registreres dersom du er barn av noen som allerede er registrert i valgmanntallet. I 2019 var det registrert 18 103 personer i Sametingets valgmanntall.

Til tross for den såpass åpne definisjonen er det, ifølge nettstedet samiskmyteknuser.no, likevel mange som regner seg som samisk som faller utenfor denne definisjonen.