Miljødirektoratet svarer på kritikken

Her er Miljødirektoratets svar på kritikken fra Norpublicas journalister

Norpublicas journalistene Kjersti Veel Krauss og Ida Løvdahl Alvsens kommentar om møtet med Miljødirektoratet ble sent til direktoratet for samtidig imøtegåelse.

Les kommentaren her:

Her er svaret vi fikk fra kommunikasjonsdirektør Kjetil Hillestad, i sin helhet: 

For Miljødirektoratet er det viktig å være tilgjengelige og åpne for journalister og veilede på en best mulig måte. Vi synes derfor det er synd og beklager dersom dere opplever at dere ikke har fått den veiledningen/informasjonen dere trenger, eller tydelige svar på spørsmål i saken. Vår intensjon har aldri vært å holde noe tilbake. Vi opplever fra vår side at journalister i varierende grad forstår vår (direktoratets) rolle og ansvarsfordeling mellom departement og direktorat, som for eksempel at vi foreslår tiltak og virkemidler når politikerne har gitt oss et oppdrag om å utrede det. Så langt har vi ikke fått et oppdrag om tekstiler fra Klima- og miljødepartementet. I tildelingsbrevet for 2020 har vi fått beskjed om at det skal komme. Krav om separat innsamling av tekstiler i EUs rammedirektiv om avfall har gjennomføringsfrist noen år fram i tid, og vi har derfor ikke startet vurderingene av hva dette betyr for Norge enda. Vi kunne nok vært tydeligere på at vi ikke har kommet lengre i prosessen.  

Temaet tekstiler og sirkulær økonomi er på mange måter prematurt i Norge. Miljødirektoratet har mye kunnskap om hva som skjer på feltet i Europa og har fått utarbeidet to underliggende rapporter fra konsulenter for å styrke vårt kunnskapsgrunnlag, men vi har ikke endelige svar enda på hvordan tekstiler skal håndteres i en sirkulær økonomi som var det dere først og fremst etterspurte. Dette forsøkte vi å formidle tydelig under bakgrunnssamtalen, men tar selvkritikk dersom det ikke ble formidlet tydelig nok og at dermed kan ha blitt oppfattet som om vi prøvde å holde noe tilbake.  

Dere skriver i innlegget at vi i samtalen forsøkte å presse fram hvilke kilder som ble brukt i saken. Vi ønsket ikke å presse, men etterspurte dette, som vi alltid gjør, for å få en forståelse av hva saken handlet om for dermed å kunne svare på en best mulig måte. Det var litt vanskelig å forstå det i utgangspunktet. 

Dere gir i innlegget inntrykk av at vi tilbakeholdt en rapport som var viktig for dere. Det som skjedde var at dere viste til en rapport fra 2012, vi opplyste og videresendte dere derfor en rapport, fra 2019 som (Norsus)/Østfoldforskning og Plan Miljø har laget på oppdrag fra oss. Rapporten ligger offentlig tilgjengelig på Norsus side sider: https://norsus.no/wp-content/uploads/or1120-kartlegging-av-brukte-tekstiler-og-tekstilavfall-i-norge.pdf . Konsulentrapporten er en del av Miljødirektoratet sin kunnskapsinnhenting og vil være et av flere bidrag til kunnskapsgrunnlaget for våre vurderinger seinere.   

Etter bakgrunns samtalen sendte vår pressevakt en rekke lenker til dokumenter (med sidehenvisninger til relevant informasjon) til journalisten. 

Deretter fikk vi forespørsel om intervju 12.mars. Seksjonsleder som var aktuell for et evnt intervju var på tjenestereise og vi fikk ikke avklart dette med en gang. Ettersom det var veldig mange detaljerte/omfattende faglig detaljerte spørsmål ba vi om å få svare på mail. Det var greit for journalisten. 12. mars ble som kjent Norge stengt ned pga Korona. Det genererte en masse arbeid for fagfolkene hos oss som jobber med blant avfall og vi rakk ikke å svarene på spørsmålene før 23. mars, og oppfølgingsspørsmål (som også ble liggende for lenge) 30.mars. Vi beklager at dette tok så lang tid, men ber om forståelse for at håndteringen av koronasituasjonen måtte prioriteres. 

Les Norpublica-journalistenes kommentarer til tilsvaret her: