meninger

Hva er det som beklages?

Vi setter pris på Miljødirektoratets beklagelse. Dessverre bommer den på det egentlige problemet, og flere av påstandene deres stemmer rett og slett ikke.

Direktoratet går langt i å beklage vår opplevelse av interaksjonen med dem i forbindelse med tekstilavfallssaken som er hovedoppslag i august-nummeret av Aftenposten innsikt.

Det setter vi pris på.

Les om vår opplevelse her.

Les Miljødirektoratets tilsvar her:

Det er likevel et par av uttalelsene deres vi igjen må få svare på. De legger nemlig ansvaret for den manglende informasjonen vi fikk tilbake på oss. Det syns vi er urimelig.

 

– Journalister forstår ikke 

Direktoratet skriver: «Vi opplever fra vår side at journalister i varierende grad forstår vår (direktoratets, red.anm) rolle og ansvarsfordeling mellom departement og direktorat, som for eksempel at vi foreslår tiltak og virkemidler når politikerne har gitt oss et oppdrag om å utrede det.» 

Vi er fullt klar over hvilken rolle direktoratet har, og hvilken rolle departementet har. I den grad det har vært noe forvirring rundt dette hos oss, er det fordi vi ble sendt som kasteballer mellom to instanser som pekte på hverandre som den ansvarlige.

Det var nemlig Miljødepartementet som henviste oss til direktoratet i utgangspunktet. Vi kontaktet departementet først; siden de allerede i 2017 hadde hatt et møte med påfølgende høringsinnspill om temaet. De mente at spørsmålene våre måtte rettes til direktoratet. 

 

– Jobben er ikke begynt

Direktoratet skriver i tilsvaret sitt at de så langt ikke har fått et oppdrag om tekstiler fra Klima- og miljødepartementet. Det er meget mulig, men det betyr tydeligvis ikke at jobben med å utrede problemstillingen ikke er begynt. Miljødirektoratet hadde jo bestilt en rapport ved navn «Kartlegging av brukte tekstiler og tekstilavfall i Norge.» En rapport som knapt kunne vært mer relevant for vår problemstilling, og som vel bør være en naturlig del av svaret på vårt spørsmål om hvor direktoratet er i arbeidet med å planlegge for tekstilhåndtering.

Vi må kunne stole på at et direktorat eller departement henviser oss til rette instans og gir oss informasjon når vi ber om det. Kan vi ikke det, mener vi det er et problem i forhold til de offentliges veiledningsplikt. 

 

– Videresendte rapporten

Videre skriver direktoratet: «Det som skjedde var at dere viste til en rapport fra 2012, vi opplyste og videresendte dere derfor en rapport, fra 2019 som (Norsus)/Østfoldforskning og Plan Miljø har laget på oppdrag fra oss. Rapporten ligger offentlig tilgjengelig på Norsus sine sider.»  

Det var vel strengt tatt ikke helt slik det forløp.

Kjersti Veel Krauss skrev allerede i forespørsel om intervju 17. februar 2020 dette: «Jeg trenger et telefonintervju med en person som kan uttale seg offentlig om direktoratets planer fram mot 2025 og som kjenner til arbeid som er blitt gjort de siste årene.» Rapporten fra 2019 som direktoratet hadde bestilt må vel kunne sies å være «arbeid gjort de siste årene».

Bakgrunnsintervjuet vi hadde med Miljødirektoratet ble gjort dagen etter. I dette bakgrunnsintervjuet, som vi har opptak av, henviser direktoratet gjentatte ganger til fakta fra en rapport fra 2012, men ikke på noe tidspunkt til rapporten fra 2019. Den blir ikke nevnt!  

Dagen etter bakgrunnsintervjuet fikk vi, som kommunikasjonsdirektøren også påpeker i tilsvaret, en e-post med lenker til rapporter og aktuell informasjon om emnet. Østfoldsforsknings rapport var ikke blant dem.

4.mars sender vi flere spørsmål, blant annet dette: «Mye har forandret seg i bransjen siden dere bestilte forskningsrapport på tekstiler i 2012, hvilke andre rapporter bruker dere som faglig grunnlag i arbeidet med omleggingen?» 
Først 23. mars fikk vi vite om rapporten fra Østfoldforskning – halvannen måned etter at vi først var i kontakt med dem. Rapporten fra 2012 ble nevnt allerede i bakgrunnsintervjuet 18. februar, så det å si at de sendte den til oss da rapporten fra 2012 ble nevnt er rett og slett ikke tilfelle.

Direktoratet skriver også at denne rapporten ligger tilgjengelig på Norsus sine sider. Det gjør den, men den ble publisert 25. mars 2020. To dager etter at vi fikk den fra direktoratet. Vi kunne altså ikke funnet rapporten selv på et tidligere tidspunkt.

 

Manglende oversikt?

Direktoratet hadde flere anledninger til å fortelle oss om denne rapporten, selv om vi ikke etterspurte akkurat denne direkte. Ut fra de spørsmålene vi skrev til dem helt fra begynnelsen, har det vært tydelig at vi ønsker informasjon om hvilken jobb som er blitt gjort fra direktoratets side for å forberede seg på denne omleggingen. Vi mener fortsatt at de, etter Forvaltningsloven, burde ha gjort oss oppmerksomme på og sendt oss denne rapporten på et mye tidligere tidspunkt.

Vi tror ikke at direktoratet bevisst har forsøkt å holde informasjon skjult fra oss i denne saken. Det vi tror er at direktoratet ikke hadde oversikt. Det er i og for seg en ærlig sak, men det ble aldri kommunisert til oss. Det virket mer som at direktoratet gikk langt i å prøve å skjule det faktum at de ikke hadde oversikt i denne saken, og det virker det som de fortsatt prøver å gjøre.

Det redelige ville vært å være ærlige med oss og si at «vet du, dette vet vi faktisk ikke.» For så å forsøke og finne opplysningene vi etterspurte. I stedet ble vi møtt med nedlatenhet og med en skråsikkerhet om påstander som viste seg å være feile, og som dermed, om enn utilsiktet, sendte oss på villspor i reseachen vår.

 

– Prematur problemstilling

Det at miljømyndighetene ikke er på ballen når det gjelder tekstilhåndteringen som kreves av det nye avfallsdirektivet, ble tydelig i arbeidet med saken vår. At de mener det er en prematur problemstilling når resten av Europa er i full gang med omstillingen, får stå for deres egen regning.

Det var til syvende og sist meningsløst å skjule at de manglet oversikt over situasjonen. Det kom for en dag likevel. Det eneste det har ført til er at vi nå har mindre tillitt til Miljødirektoratet. Det er synd, da vi mener et godt gjensidig tillitsforhold mellom makthaverne og pressen er viktig for demokratiet.

Vi setter, som sagt, stor pris på at direktoratet nå beklager måten vi ble møtt på, men beklagelsen blir litt hul når det utelukkende retter seg mot vår «opplevelse», mens ansvaret for kjernen av problemet, manglende informasjon, blir sendt rett tilbake til oss. Godt innpakket i alle beklagelsene.