Svein Tore Uvdal bor i ett av husene ved Breviksfjorden. Her i fjorden er det tenkt at et deponi skal ligge. Foto: Kjersti Veel Krauss

Ruinerer seg for naturen

Det er få som tør å ta kampen for naturen til domstolen. Organisasjonene bak klimarettssaken har hittil brukt tre millioner på søksmålet mot staten. I Sverige eller Danmark ville det kostet noen tusenlapper. Regjeringen mener det er uaktuelt med ny ordning.

Illustrasjonsfoto: Kjersti Veel Krauss

Saken ble først publisert i Aftenposten Innsikt

«En håpløs affære»

Et mulig deponi for farlig avfall i gruvegangene under det lille tettstedet Brevik i Porsgrunn kommune har satt sinnene i kok i industrisamfunnet Grenland. I årevis har lokalbefolkningen kjempet for å slippe å ha de giftige stoffene rett under husene sine. Lokalbefolkningen føler seg overkjørt i prosessen som på mange måter har vært litt utenom det vanlige.

– Det er en håpløs affære, og vi har flere punkter som hver for seg burde være tilstrekkelig for å avslutte denne prosessen, men siden vi får staten som motpart, vil vi reelt sett ikke ha noen sjanse i rettssystemet. De kommer til å bruke de beste Oslo-advokatene og konsulenter med timepriser på 4000-5000 kroner. Vi blir rett og slett ruinert hvis vi ikke vinner. Selv med et forlik ville vi vært økonomisk ille ute, sier Christian Martens som er med i aksjonsgruppen Vern om Grenland. 

Ønsker effektiv klagenemnd

Det er ikke mange som kan ta seg råd til å gå til sak mot staten. Spesielt ikke når det er naturen som ligger an til å bli sakens taper.

– Problemet er at når saken handler om naturen, er det ingen aktører med sterke økonomiske interesser som forsvarer den. Derfor blir det sjelden søksmål, sier advokat Tine Larsen i advokatfirmaet DSA. Hun jobber med miljørett og bistår både miljøorganisasjoner, naboer og kommuner. De fleste sakene handler om at noen vil klage på et offentlig vedtak. Sakene stopper vanligvis opp etter klageprosessen internt i forvaltningen. Ikke nødvendigvis fordi klagerne er enige i vedtakene, men fordi de ikke har ressurser til å ta sakene videre.

Larsen mener at det er helt nødvendig å få på plass en effektiv klagenemnd som kan prøve lovligheten av forvaltningsvedtak.

«Det fattes ufattelig mange vedtak som berører ulik miljølovgivning, men det er forsvinnende få saker som prøves for domstolene», sier advokat Tine Larsen i advokatfirmaet DSA.

– Det fattes ufattelig mange vedtak som berører ulik miljølovgivning, men det er forsvinnende få saker som prøves for domstolene, sier hun.

Skade skjedd før dom faller

Ett av unntakene er klimasøksmålet om oljeboring i Barentshavet, som Natur og Ungdom, Greenpeace og Besteforeldrenes klimaaksjon står bak. Miljøorganisasjonene tapte saken i tingretten, og søkte om å få anke saken direkte til Høyesterett. Men saken må i stedet innom en runde i lagmannsretten, etter at ankeutvalget i april avslo søknaden med den begrunnelse at saken ikke oppfylte kriteriene om å være «av særlig prinsipiell betydning», og at det er viktig med rask avklaring.

– Det er mange saker man kunne prøvd for retten om hvorvidt grunnlovens miljøparagraf er brutt, men vi valgte denne fordi det ikke gjensto flere måter å motarbeide dette på, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

Miljøorganisasjonene jobber vanligvis for å påvirke politikerne tidligere i prosessen. På grunn av de høye kostnadene går de sjelden rettens vei for å vinne frem med interessene sine. Eiterjord tror det ville vært en fordel med et uavhengig klageorgan for miljøsaker.  

I tillegg til at det er kostbart å føre en sak for retten, er det også tidkrevende. Dersom en sak skal gå gjennom alle de tre instansene i domstolene, kan prosessen fort ta et par år. Mens klimasøksmålet venter på videre rettsbehandling, går oljeletingen sin gang.

 – Vi ser behovet for en grundig saksbehandling, men det er frustrerende at det samtidig kan letes etter olje. Hvis man finner olje, blir det enda vanskeligere å stoppe prosessen, selv om Høyesterett skulle lande på at det er brudd på Grunnloven, tror Eiterjord.

Dette er typisk for miljøsaker som tas til retten: Rettsprosessen er langsom, og i mellomtiden stopper som regel ikke utbyggingen opp. Dermed kan skaden allerede være skjedd før dom faller.

– Dette er et av hoveddilemmaene med dagens system. Noen ganger er det så vanskelig å reversere tiltakene at det ikke er realistisk at en dom får konsekvenser, kommenterer jusprofessor Ole Kristian Fauchald ved Universitetet i Oslos Institutt for offentlig rett.

– De som går til søksmål, løper en stor risiko. Det beste de kan håpe på, er som regel at domstolene peker fremover mot hva som bør gjøres i lignende saker i fremtiden, sier han.

Dagens deponi på Langøya utenfor Holmestrand (etablert i 1993 og solgt fra staten til Bjørn Rune Gjelsten i 2003) er i ferd med å fylles opp, og NOAH vil bruke Breviks gruveganger til å utvide kapasiteten. Selskapet, som har hatt store overskudd fra driften på Langøya, venter nå på klarsignal fra Regjeringen til å gå i gang med en konsekvensutredning.

I Brevik er medlemmene i aksjonsgruppene redd for at de mister den reelle muligheten for å hindre at et deponi ender opp i deres bakgård. Hvor lett er det å stanse en så stor aktør som NOAH når det er selskapet selv som skriver konsekvensutredningen?

– Det kan jo skje at NOAH konkluderer med at det ikke er lurt å bygge, men jeg tror ikke det. Det som er sikkert, er at om det blir rettssak, så vil den ta lang tid. Da vil det nåværende deponiet på Langøya være fullt, og man har ingen alternativer, sier Thor Johan Larsen, advokat og distriktsleder i Huseiernes Landsforbund, som mener både Vern om Grenland og privatpersoner i Brevik og Porsgrunn kommune har søksmålskompetanse (rett til å gå til sak, red.anm.) i denne saken.

Førsteamanuensis i forvaltningsrett ved Universitetet i Oslo og førsteamanuensis II i miljørett ved NMBU, Nikolai K. Winge, skjønner godt at aksjonsgruppene i Brevik synes det er vanskelig å kjempe mot staten.

– Norge trenger et nytt giftdeponi, og det er en politisk avgjørelse å velge hvor dette skal ligge. Hvis det er et bredt politisk flertall for avgjørelsen, er det vanskelig å motarbeide, og dersom det avgjøres som en statlig plan, finnes det ingen klagemuligheter i forvaltningen, sier han.

Han oppfordrer aksjonsgruppene til å undersøke om prosessreglene er fulgt. Om de mener at de finner lovbrudd, kan de klage saken inn til Sivilombudsmannen eller gå rettens vei. Sivilombudsmannen er det enkleste alternativet, men selv om han skulle komme frem til at staten har gjort noe galt eller kritikkverdig, behøver ikke Regjeringen å rette seg etter dette.

De eneste som kan overprøve statens avgjørelse, er domstolene. Det kan, som vi tidligere har vært inne på, koste flere millioner kroner.

Avvises av Regjeringen

Sverige og Danmark har begge uavhengige klageorganer for miljøsaker (se undersak). Der ville det kanskje koste et par tusenlapper å få saken prøvd. Det er ved flere anledninger blitt foreslått lignende løsninger i Norge, uten at forslagene har fått bred oppslutning.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V)Klima- og miljøminister Ola Elvestuen (V) avviser at det kan bli aktuelt for Regjeringen å innføre et uavhengig klageorgan for miljøsaker. Dette var oppe som et forslag i Stortinget da de behandlet stortingsmeldingen «Natur for livet» i mai 2016. Bare SV og Miljøpartiet stemte for forslaget, som kom fra SV.

– Ettersom stortingsflertallet ikke støttet utredning av et slikt organ i 2016, er det ikke aktuelt for Regjeringen. Heller ikke de tre nåværende regjeringspartiene støttet en slik utredning. Flertallet mente at Århuskonvensjonen (se fakta) anses gjennomført i Norge gjennom systemet for forvaltningsklager og domstolsprøving. Denne konvensjonen gir allmennheten rett til miljøinformasjon, deltagelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet, sier Elvestuen.

Miljørettekspert Winge og flere med ham er uenige i ministerens syn på saken. Århuskonvensjonen setter krav om at borgere og interesseorganisasjoner skal ha tilgang til rettsmidler på miljøområdet som ikke er uoverkommelig dyre. Winge mener at dyre advokathonorarer i Norge gjør at vi trolig ikke overholder Århuskonvensjonens krav.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener på sin side at dagens system er godt nok: – Vedtak kan overprøves gjennom det alminnelige systemet for forvaltningsklager og domstolsprøving. Vi har mange eksempler på at dette systemet brukes til å klage, samt eksempler på at vedtak bringes inn for domstolene, kommenterer statsråden. Han legger til at enkelte offentlige instanser også kan komme med innsigelse i plansaker eller energisaker.

– I flere saker har hensynet til natur fått gjennomslag. For eksempel ble det nei til utbygging av Øystesevassdraget i Hordaland av hensyn til natur, landskap og friluftsliv. Friluftsliv gikk foran hyttebygging i Ballangen i Troms og i Finnemarka i Nedre Eiker. Fire småkraftsaker i Valldalen på Sunnmøre ble avslått, noe som kom villrein og friluftsliv til gode. Flere vindkraftverk fikk avslag på grunn av hensynet til friluftsliv, landskap og naturmangfold, fortsetter Elvestuen.

– Det skulle bare mangle at ikke naturmangfoldet vinner av og til, kommenterer generalsekretær Christian Steel i Sabima: – Men det er fortsatt politisk skjønn som avgjør. Vi trenger en reell mulighet til å prøve vedtakene i en uavhengig rettsinstans.

Norge har en rekke lover og lovparagrafer som skal beskytte naturen. Naturmangfoldloven, forurensningsloven, plan- og bygningsloven, vannressursloven, forvaltningsloven og miljøinformasjonsloven er bare noe av lovverket som kan brukes til forsvar for naturen. Over dem alle rager Grunnloven, der vi finner § 112 som slår fast at alle har rett til et miljø som sikrer helsen og en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. (Se fakta med oversikt over internasjonale klimaavtaler.)

Lovverket som skal beskytte naturen, prøves som sagt sjelden for retten. De siste årene har derfor både jurister, miljøorganisasjoner og privatpersoner spurt hvor reelt naturens rettsvern er. Kun 0,5 prosent av alle sivile søksmål handler om miljø.

– Dette skyldes at advokatutgiftene er så enormt høye, sier Nikolai K. Winge.

Svein Tore Uvdal bor i ett av husene ved Breviksfjorden. Her i fjorden er det tenkt at et deponi skal ligge. Foto: Kjersti Veel Krauss

Statlig engasjement i private byggesaker

Tilbake til de hvite trehusene i den lille kystbyen Brevik. Miljødirektoratet anbefalte i 2016 å legge et nytt deponi for farlig avfall til Dalen Gruve i Brevik, som de mente var best egnet for dette formålet. Miljødirektoratet understreket samtidig behovet for videre utredning. Før juli 2017 sendte deretter Klima- og miljødepartementet NOAHs forslag til planprogram for et mulig deponi, på høring. NOAH har innhentet eksterne rapporter fra Multiconsult, Veritas og Norges Geotekniske Institutt, som vil utgjøre grunnlaget for en eventuell konsekvensutredning.

Så langt så godt, men problemet er at mange ikke er enige i statens fremstilling. Huseiernes Landsforbund, Porsgrunn kommune og de lokale aksjonsgruppene stiller seg spørrende til prosessen så langt og føler seg rettsløse i en ganske uvanlig planprosess.

Robin Kåss (Ap), ordfører i Porsgrunn kommune, har kjempet mot deponiet i Brevik på vegne av bystyret og beboerne i kommunen. Han viser til at dette egentlig er som en helt vanlig byggesak å regne: NOAH søkte om å få anlegge et deponi. Kommunen var på befaring, og bystyret avviste planprosessen.

– Så langt var dette en normal prosess. Det som er unormalt, er at staten engasjerer seg så sterkt i en privat utbyggingssak, sier Kåss.

De har heller ikke valgt en normal statlig prosess etter statlige normer. Da ville man fått belyst alternativer til deponiet. Når staten uten videre påtar seg å legge til rette for en konkret løsning, så har saken sporet av, mener Kåss. Selv om alternativet Raudsand på Nesset i Sunnmøre er konsekvensvurdert, er det ikke et reelt alternativ for NOAH å videreføre deponi av farlig avfall så langt unna Oslofjorden.

– Det har aldri skjedd tidligere at staten går inn og vedtar statlig plan til fordel for en privat næringsaktør. Det er hovedgrunnen til skepsisen i lokalmiljøet. Om staten kjører videre på dette, vil det nok bli flere enn én rettssak, sier Kåss.   

Trenger mer kunnskap. Vi har gitt NOAH mulighet til å uttale seg i saken, men de mener at det er staten som er ansvarlig myndighet for å fastsette planprogrammet og overlater til Ola Elvestuen (V) og Klima- og miljødepartementet å uttale seg.

– Det er ikke tatt noen beslutning om at et fremtidig deponi for farlig avfall skal legges til Brevik. Før en slik beslutning kan tas, trenger vi økt kunnskap, sier Ola Elvestuen. Han forklarer at Porsgrunn kommune har sagt nei til å fastsette planprogram for et mulig deponi for farlig avfall i Brevik, og at kommunen dermed har sagt nei til å konsekvensutrede deponiet. En eventuell beslutning om utredning må derfor skje på statlig nivå ved fastsetting av et planprogram.

– Dersom en konsekvensutredning konkluderer med at lokaliteten er egnet, og det til slutt tas en beslutning om å gå videre med en reguleringsplan, vil et eventuelt deponi for farlig avfall kreve en utslippstillatelse etter forurensningsloven. Miljømyndighetene vil ikke gi tillatelse til noe som vurderes å ha uakseptable konsekvenser, sier statsråden fra Venstre.

Vanskelige prioriteringer

Hva skal veie tyngst, hensynet til lokalbefolkningen som frykter konsekvensene av et giftdeponi, eller den praktiske beliggenheten for et deponi i Brevik? Mange konfliktfylte miljøsaker handler om vanskelige prioriteringer mellom ulike interesser.

Et motargument mot å la jurister overstyre myndighetene i slike spørsmål, er at slike prioriteringer bør gjøres av politikere. Dette er et falskt argument, mener jusprofessor Ole Kristian Fauchald.

– Det er politikerne som har satt de generelle rammene gjennom lovgivningen. Hvis man mener politikerne ikke følger lovgivningen, er det naturlig å håndtere det utenfor de politiske prosessene, sier han.  

Det er domstolenes oppgave å vurdere om politikerne følger lovverket de selv har vedtatt. Utfordringen kommer når lovverket er uklart. Politikerne har vedtatt lovformuleringer som er så åpne for å gi forvaltningen bredt handlingsrom.

– Hvis man må tolke veldig brede og åpne formuleringer, er vi tilbake til politikken. Mye av naturforvaltningen har for slapt regelverk fordi politikerne har vært opptatt av å gi forvaltningen fullmakter. Da kan det være vanskelig å få en reell overprøving [av forvaltningens tolkning av regelverket], sier jusprofessor Fauchald.

Hans kollega, Winge, mener bærekraftsprinsippet er et eksempel på dette.  

– 21 lover bruker bærekraftsprinsippet uten å klargjøre hva det innebærer. Bærekraft er helt uegnet som rettslig styresnor. Det meste kan argumenteres for med bærekraftsprinsippet. Det er på tide med klarere rettslige rammer, sier han.  

Advokat Tine Larsen sier seg enig.

– Noen legger ikke miljø i bærekraftbegrepet i det hele tatt, sier Larsen. Hun mener Norge har viktige miljørettslige prinsipper som kunne vært brukt bedre.

– Naturmangfoldloven er veldig viktig, men den brukes helt klart ikke godt nok. Den krever blant annet at sakene skal vurderes ut fra den samlede belastningen på økosystemet, sier hun.

Fauchald og Winge har liten tro på at vi får innstramming av lovverket eller nye klageinstanser så lenge vi har mindretallsregjering.

– En mindretallsregjerings strategi er å ha så brede fullmakter som mulig, påpeker de.  

– Dette er rekreasjonsfjorden vår. Det er her vi bader, her vi har hyttene våre og her vi slapper av. Hva om det skjer en ulykke her? Jeg mener det er statens oppgave å gi oss midler til å dekke den økonomiske byrden ved en rettssak.

Eksisterende praksis

I Norge er det uvanlig med særdomstoler, men kanskje er det likevel nødvendig på et felt som miljø og klima? Sverige har hatt en egen miljødom-stol siden 1999 (se undersak.).

– Miljøretten er spesiell ved at det er en tredjepart som har behov for uavhengig vern. Mange beslutninger fattes i samforstand mellom myndigheter og en utbygger som begge er interessert i utbygging. Det er meningen at miljømyndighetene skal representere tredjeparten, men i mange saker ser vi at de marginaliseres og blir mer høringsinstans enn reell beslutningstager, sier Fauchald.

Den norske trygderetten og jordskifteretten er eksempler på slike særdomstoler. I jordskifteretten er det lagt opp til at partene skal kunne klare seg uten advokat. Trygderetten er en uavhengig ankeinstans i saker om trygde- og pensjonsspørsmål. En anke til trygderetten skal gå gjennom den instansen som ga avslaget, slik at saken kan fremmes uten advokathjelp og rettsgebyr.

– Målet med trygderetten er å få en relativt rask og faglig god vurdering av disse sakene fordi de betyr så mye for den enkelte. Da vil man også ha dommere som kan feltet godt, sier Fauchald.

Utvide mandatet

Den danske løsningen, med en uavhengig klagenemnd for miljøsaker, ligner mer på løsninger vi er vant til i Norge. Over halvparten av alle saksfelt i norsk forvaltning har et uavhengig klageorgan. Disse løser tvister før de kommer så langt som til rettssystemet. Det eneste klageorganet vi har for miljøsaker er Klagenemnda for miljøinformasjon. Den har et snevert mandat og behandler kun klager på innsyn i miljøinformasjon fra private selskaper. Nemndas avgjørelser er bindende.

– Det er en besnærende tanke om de kunne fått et utvidet mandat, sier Winge og viser til miljøorganisasjonen Sabima, en miljøorganisasjon som jobber for å stanse tapet av naturmangfold, og sikter mot å få et forslag om en uavhengig miljøklagenemnd til behandling i Stortinget. Utbygging og andre arealendringer er den største trusselen mot naturmangfoldet. I plansaker er det i dag Klima- og miljødepartementet som er siste klageinstans.

– Der får ikke sakene en objektiv faglig og juridisk vurdering. Vi savner et klageorgan som kan gjøre en faglig vurdering uten å være styrt av politiske føringer, sier naturforvalter Anne Breistein i Sabima. Hun tror også at dette kunne hatt en preventiv virkning:

– Naturmangfoldet hadde fortjent at utbyggere og kommuner visste at de kunne bli dømt om de ikke fulgte loven, sier hun.

Redde for ferieidyllen.

I Brevik-saken diskuteres det om også Huseiernes Landsforbunds medlemmer eller eventuelt andre aktører skal gå til rettssak.

Distriktsleder for Huseiernes Landsforbund i Telemark, advokat Thor Johan Larsen, har på vegne av sine medlemmer skrevet merknader til Klima- og miljødepartementets forslag til planprogram.

Foto: Kjersti Veel Krauss

Larsen peker på at Kommunal- og moderniseringsdepartementet med Jan Tore Sanner i spissen har slått fast at lokaldemokrati er en kjerneverdi i det norske samfunnet.

– Når Porsgrunn kommune sier nei, virker det som om departementet kjører det opp på statlig plan og tilsynelatende tar kontroll over hele planprosessen. Det er klart i strid med veiledningene for kommunalt og fylkeskommunalt selvstyre. Jeg tror det er viktig å minne departementet på at lokaldemokrati er en kjerneverdi i det norske samfunnet.

Huseiernes Landsforbund, avd. Telemark mener at det i det minste bør være en uavhengig miljøinstans som gjennomfører konsekvensutredningen.

På stranden i Brevik står Svein Tore Uldal, medlem av aksjonsgruppen Vern om Grenland og talsperson for By- og nærmiljøpartiet. Han kommer ikke til å gi opp kampen og varsler om sivil ulydighet dersom prosessen fortsetter.

 • Århuskonvensjonen er en FN-konvensjon som omhandler retten til miljøinformasjon, allmennhetens deltagelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøvning på miljøområdet. Århuskonvensjonen ble vedtatt i 1998 og trådte i kraft i 2001.

  Konvensjonen om biologisk mangfold (CBD) fra 1992 er det mest sentrale globale rammeverket for å fatte beslutninger for å sikre biologisk mangfold.

  Nagoya-protokollen om rettferdig fordeling av genressurser er det juridisk bindende instrument for rettferdig fordeling av genressurser, og Norge var det første i-landet som ratifiserte protokollen.

  Bernkonvensjonen er Europarådets konvensjon om vern av ville europeiske planter og dyr, og deres naturlige leveområder. Norge sluttet seg til konvensjonen i 1986.

  Ramsarkonvensjonen er en internasjonal avtale om bevaring og fornuftig bruk av våtmarker, oppkalt etter byen Ramsar i Iran der den ble undertegnet i 1971. Norge var i 1974 et av de første landene som ratifiserte våtmarkskonvensjonen. 

  Klimakonvensjonen ble vedtatt i 1992, er ratifisert av 195 land og har som langsiktig mål at konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren skal stabiliseres på et nivå som forhindrer en farlig og negativ menneskeskapt påvirkning på klimasystemet. 

  Kyotoprotokollen fra 1997 er en folkerettslig bindende internasjonal avtale hvor mange industriland har påtatt seg tallfestede utslippsreduksjoner.

  Montrealprotokollen ble inngått i 1987 og er ratifisert av 196 stater. Avtalen regulerer produksjon og bruk av gasser som er skadelige for ozonlaget.

  Baselkonvensjonen regulerer grensekryssende transport og behandling av farlig avfall. Partene forplikter seg til å håndtere farlig avfall på en miljømessig forsvarlig måte, og gjennom konvensjonen får utviklingsland støtte til dette.

  Rotterdamkonvensjonen gjelder grensekryssende transport av industrielle kjemikalier. Konvensjonen forplikter partene til å innhente mottagerlandets samtykke (Prior Informed Consent) før det gis eksporttillatelse for kjemikalier. 

  Stockholmkonvensjonen forbyr eller på annen måte regulerer produksjon, bruk og utslipp av mange av de farligste miljøgiftene.

    Kilde: Regjeringen

   

 • Arealplan: En arealplan er offentlig vedtatt plan for arealbruk i et område. Arealplaner er regulert av plan- og bygningsloven.

  Statlig arealplan: Statlig arealplan (plan- og bygningsloven § 6.4) benyttes av departementet når viktige statlige eller regionale hensyn gjør det nødvendig. For eksempel kan konsesjon for kraftutbygging gis virkning som statlig arealplan. En arealplan består av: a) Et plankart som med standardisert symbol- og fargebruk viser ulike arealformål. b) Planbestemmelser som gir nærmere bestemmelser om arealbruk, utforming av bygninger, miljøkrav, parkering osv. c) En planbeskrivelse som angir planens formål, hovedinnhold og virkninger.

  Konsekvensutredning: Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningene av planer og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Behandlingen av saker etter bestemmelsene skal bidra til at virkningene for miljø og samfunn blir tatt hensyn til når et tiltak planlegges og når det tas stilling til om tiltaket skal gjennomføres. Regelverket skal også sikre en åpen prosess slik at alle berørte parter blir hørt. 

  Planmyndighet: Kommunestyret er øverste planmyndighet i vanlig kommunal planlegging. Det er i kommunene de fleste plansakene skal vedtas, men det ligger også et planleggingsansvar hos fylkestingene som regionale planmyndigheter, og i departementet. Dessuten har private rett til å fremme planforslag gjennom detaljregulering. Kommunen må følge visse statlige planretningslinjer, planbestemmelser og arealplaner. Kommunen må også følge vedtatt regional planstrategi og regional plan. Kommunestyret kan ikke gå utenfor det loven tillater, eller ut over vedtak fra høyere myndigheter.

  Hjemmel: Kan ha to betydninger, enten lovlig adkomst eller rettsgrunnlag. Rettsgrunnlaget bunner i lov, forskrift, rettspraksis eller en annen rettskilde truffet av en offentlig myndighet.

  Kilder: SNL, Regjeringen, Wikipedia