Farlige kjemikalier: Vær forsiktig med hva du blander, det kan oppstå farlige reaksjoner. Kloramingass dannes ved blanding av hypokloritt og ammoniakk. Den vanligste måten å bli utsatt for kloramingass på er ved å blande klorin og salmiakk i vaskebøtta. foto: Ingeborg Altern

Kjemikalier overalt

Farlige kjemikalier kan være livsnødvendige – og livsødeleggende. Det er hvordan du håndterer dem som avgjør.

Denne teksten ble skrevet for bladet Sikkerhet, som handler om egenberedskap i norsk industri.

Virksomheter som lager kjemikalier har ofte god kontroll. Men hva med alle andre? Selv om din arbeidsplass verken produserer kjemikalier eller bruker dem i selve produksjonen, bruker dere helt sikkert kjemikalier i blant annet rengjøring. Derfor må alle ha basiskunnskap om kjemikaliene dere omgir dere med og bruker:

 • Hva er farlige kjemikalier?
 • Hvilke kjemikalier bruker dere i produksjon, ferdiggjøring, utsendelse og rengjøring? Lag en komplett liste!
 • Hvor oppbevares og brukes de farlige kjemikaliene?
 • Utvikles det kjemikalier som forurensing i arbeidsprosesser hos dere?
 • Hvilke egenskaper har kjemikaliene dere bruker? Hvordan kan de være farlige?
 • Hvilke kjemikalier kan det være farlig å blande?
 • Hvordan kan dere forebygge skader?
 • Hva skal dere gjøre ved ulykker med farlige kjemikalier?
 • Hvilke tiltak (barrierer) har dere iverksatt og hvilke må/bør dere iverksette?
 • Hvor god opplæring om virksomhetens kjemikalier har de ansatte og industri­vernet fått?

Virksomheten plikter å håndtere farlig avfall forsvarlig. Sjekk derfor også hvilke rutiner dere har for oppbevaring, sortering, merking og levering av farlige kjemikalier når det blir avfall.

Gass, væske og fast form

«Kjemikalier» er en fellesbetegnelse for grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger av slike. Disse kan forekomme i naturlig tilstand eller fremstilles industrielt. En del stoffer kan ha viktige funksjoner i produksjonsprosessen eller i ferdig bearbeidede produkter. Andre oppstår som forurensninger og avgasser i selve tilvirkningsprosessen.

Maling, rengjøringsmidler, oljeprodukter, desinfeksjonsmidler og råstoff til produksjon er eksempler på innkjøpte kjemikalier, mens sveiserøyk, dieseleksos og nitrogenoksider er kjemikalier som oppstår ved ulike prosesser og arbeidsoperasjoner.

Kjemikalier i industrien er normalt i form av gass eller væske, men kan også være i fast form, slik som pulver. Kjemikaliets form bestemmer hvordan det kan komme inn i kroppen og være farlig for mennesker:

 • Fast form: Svelging. I tillegg: Små partikler (aerosoler) kan «gjemme seg» i luften, slik at du uforvarende får det i deg. Støvpartikler kan forekomme i ulike størrelser og er frigjort fra faste materiale mekanisk, f.eks. trestøv.
 • Væske: Gjennom hud. Og som aerosoler «gjemt» i luft/gass.
 • Gass: Innånding.

Vær oppmerksom på at kjemikaliene kan endre form med temperatur og/eller trykk, og derfor kan bli farlige på en annen måte enn slik dere normalt håndterer kjemikaliet.

Ufarlig og farlig

Det er mengden kjemikalier vi utsettes for, hvordan vi eksponeres over tid og kombinasjonen av stoffer, som avgjør om kjemikaliene er skadelige. Enkelte kjemikalier kan være skadelige selv ved svært små mengder.

Kjemikalier kan være farlig for mennesker på to måter:

 • Akutte (kortsiktige) og kroniske (langtidsvirkende) helseskader, slik som kvalme og kreft.
 • Fysisk konsekvenser, slik som brann og eksplosjon.

Industrivernet skal håndtere akutt helseskade og fysiske konsekvenser som følge av plutselige uønskede hendelser.

Kjemikalier brukes i mange forskjellige produkter og produksjonsprosesser. Enkelte kjemikalier kan forårsake skader på helse og/eller miljøet og kan inngå i produkter vi ikke er vant til å forbinde med helse- og miljøfare, for eksempel tekstiler, møbler, elektronisk utstyr, byggevarer og kosmetiske produkter.

Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare, kan hope seg opp i levende organismer og er giftige.

Skumle blandinger

Alle kjemikalier skal være merket med hvordan de er farlige. Imidlertid er det viktig å også vite hvilke kombinasjoner som er farlige. Hvis en person søler kjemikalier et sted, og for eksempel en innleid rengjører på kvelden vasker med noe annet, kan reaksjoner oppstå. Slike kjemikalier bør ikke oppbevares nær hverandre og samme kanne bør ikke brukes til ulike kjemikalier.

 • Noen eksempler på blandinger dere må unngå:
 • Oksiderende og reduserende stoffer. Kan forårsake branner, eksplosjoner og gass.
 • Høye konsentrasjoner av syrer og baser.
 • Syrer med cyanid, sulfid eller klor. Generer svært giftige gasser.
 • Oksiderende syrer (eks. salptersyre) eller oksiderende stoff (eks. nitrat) med brennbare materialer. Kan føre til brann.
 • Hydrider eller alkalimetaller med vann. Kan danne brennbar gass.
 • Fosfider med vann. Kan danne svært giftig gass.
 • Vann i syre. Blandingen vil boble og øke sannsynligheten for sprutskader.
 • Forebygge og redusere konsekvenser

I alle virksomheter som håndterer farlige kjemikalier har arbeidsgiver ansvar for å iverksette tiltak som fjerner eller reduserer eksponering, slik at arbeidstaker ikke utsettes for helsefare. I industri­vernvirksomheter skal dere i tillegg iverksette tiltak for å redusere sannsynligheten samt etablere tilpassede barrierer for å redusere konsekvensen av uønskede hendelser. Gjennom arbeidet med risikoanalyse og bered­skapsplan skal dere identifisere potensielle uønskede hendelser – også de knyttet til kjemikalier, og etablere tiltak knyttet til disse.

Industrivernet skal tilpasses de dimensjonerende hendelsene og akkurat hva som vil fungere best hos dere er det dere selv som må finne ut – eventuelt med hjelp av leverandører og andre eksterne. Dog kan dere gjerne ta utgangspunkt i noen generelle råd:

 • Ikke oppbevar farlige kombinasjoner sammen.
 • Oppbevar kjemikaliene slik at bare ansatte som har kompetanse og har lov til å bruke dem, har tilgang.
 • Vurder om noen farlige kjemikalier kan erstattes av andre, mindre farlige.
 • Bruk riktig verneutstyr, se side X for noen eksempler.
 • Installer dusj og øyeskyllestasjoner nær der kjemikaliene oppbevares og brukes, se side X.
 • Lag barrierer som hindrer/minsker utslipp og annen forurensing.
 • Vit hvordan avfallet skal håndteres.
 • Lag stoffkartotek. Heng opp fullstendige og forenklede datablader og tiltakskort der kjemikalene oppbevares og brukes.
 • Etabler et planverk med stående ordre og tiltakskort for å håndtere hendelser med kjemikalier
 • Heng opp oversikt over hva piktogrammene betyr m.m.
 • Lær opp og øv personalet i håndtering av kjemikalier.
 • Lær opp og øv industri­vernet i å handtere kjemikaliskader.
 • Etablere gode rutiner for alarm og varsling (nødetater, kommunen og naboer).
 • Om nødvendig: Forhåndsdefiner avsperring og møteplasser, ev. flere avhengig av skadested og vindretning.
 • Utpek noen som ansvar for å skaffe oppdatert værmelding og vindretning ved lekkasjer/utslipp.
 • Forberede informasjon og kommunikasjon med nødetatene: Hva trenger de å vite, hvilken informasjon kan de få før ankomst (navn på kjemikalie og datablader)? Hvem skal snakke med utrykningsleder? I en nødsituasjon vil nødetatene være avhengig av din kunnskap om hendelsen, kjemikaliene involvert og din bedrift.

Husk at hvis dere har sysselsatte (ansatte, innleide, lærlinger og gjester) som ikke behersker norsk, må skriftlig og muntlig informasjon gis på flere språk. Ta hensyn til at i mange andre kulturer enn den skandinaviske er det vanlig å si at man har forstått selv når man ikke har det, for ikke å tape ansikt eller av respekt for autoriteter.

Kilder: Miljødirektoratet, Arbeidstilsynet, Regelhjelp.no, Erdetfarlig.no, Miljøstatus.no og «In HEALTH and SAFETY some CHEMICALS should never be mixed and where are those SDS» av Terry Penney.